INFORMÁCIA o spracúvaní Vašich osobných údajov

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

_______________________________________________________________________________________________

Spoločnosť VIREX, s.r.o., ako Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť Vašich osobných údajov preto Vaše osobné údaje spracúva výlučne za podmienok uvedených nižšie, a to v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom.

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Vaše dáta sú šifrované všade, kde to je technicky možné.

Na adrese https://virex.sk/#contact zverejňujeme Kontaktný formulár určený na vyžiadanie informácií týkajúcich sa nami vyrábaných a ponúkaných produktov a vybavenie akýchkoľvek Vašich žiadostí, otázok a podnetov.

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke, dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom.

Na to, aby sme Vaše osobné údaje uvedené v Kontaktnom formulári mohli spracúvať za účelom vybavovania žiadostí, podnetov a otázok, ktoré nám prostredníctvom neho zasielate, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nám udelíte označením zaškrtávacieho políčka v Kontaktnom formulári. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné, avšak pokiaľ nám ho neposkytnete, nebudeme s Vami môcť komunikovať ohľadom zaslanej správy.

Ako dotknutá osoba odoslaním Kontaktného formulára s vyjadrením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov zároveň prehlasujete, že máte viac ako 16 rokov. Ak ste osoba mladšia ako 16 rokov ste povinný požiadať o odoslanie kontaktného formulára svojho zákonného zástupcu.

Svoje zákonné práva (bod 9 tohto dokumentu) týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov ste oprávnený uplatňovať si voči VIREX, S.R.O. na nižšie uvedenej adrese spoločnosti, alebo zverejnenom telefónnom čísle, prípadne tiež prostredníctvom Kontaktného formulára alebo emailovej adresy spoločnosti.

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

VIREX, s.r.o.

Farské pole 3

946 51  Nesvady

Slovenská republika

IČO: 36 524 603

IČ DPH: SK2020161583

DIČ: 2020161583

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka č. 10703/N

web: www.virex.sk

E-mail: ……………………..

 1. Identifikačné a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej dohľad nad spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa

Spoločnosť VIREX, s.r.o. poverila výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a ochranou Vašich osobných údajov zodpovednú osobu:

František Virág

tel. +421 ………………………………

mail: ……………………………..

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, neváhajte nás kontaktovať, ochotne Vám pomôžeme.

 1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť VIREX, s.r.o., ako prevádzkovateľ,  osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúva pre nasledovné účely:

 1. účel Kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie informácií spoločnosťou VIREX, s.r.o., ako prevádzkovateľa, prostredníctvom reakcií k požiadavkám, podnetom a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v Kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že zákazník poskytne svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám zákazníka, resp. potenciálneho zákazníka, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom Kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti VIREX, s.r.o., ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
 2. účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb o poskytnutie informácií a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou VIREX, s.r.o.. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti VIREX, s.r.o (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

 

 1. Kategórie osobných údajov, účel ich spracúvania, právny základ a doba spracúvania

Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania reakcií k Vašim požiadavkám zadaným prostredníctvom Kontaktného formulára, spracúvame bežné osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby maximálne v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo (v prípade ak nám ho v zaslanej správe prostredníctvom Kontaktného formulára dobrovoľne oznámite, aby sme Vás mohli rýchlejšie kontaktovať)

Pri odoslaní správy sa navyše uložia nasledujúce údaje:

 • adresa IP používateľa,
 • dátum a čas odoslania.

Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných osôb, snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné údaje. Napriek tomu je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, či už vyplýva zo zákona alebo je nevyhnutné pre poskytovanie našich produktov a komunikáciu s Vami.

Vami udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je platný po dobu 1 roka od poslednej komunikácie a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť VIREX, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú príslušné orgány verejné moci, ak je také poskytnutie vyžadované priamo zákonom.

Spoločnosť VIREX, s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva aj odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak tieto subjekty spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou VIREX, s.r.o. majú postavenie sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR a § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len v rámci pokynov od spoločnosti VIREX, s.r.o. a nesmú ich využiť inak.

Ide najmä o kategórie prevádzkovateľov informačných systémov, nástrojov podporujúcich marketing, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo, prevádzkovateľov cloudových platforiem, prevádzkovateľov poštových služieb, znalcov, advokátov, audítorov, dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Osobné údaje spracúvané v mene VIREX, s.r.o., ako prevádzkovateľa, na účel zasielania reakcií k požiadavkám zákazníka, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom Kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti VIREX, s.r.o., nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.

 

 1. Informácia o existencii automatizovaného spracovania osobných údajov

V súlade s článkom 22 GDPR spoločnosť VIREX, s.r.o. nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov žiadny plne automatizovaný rozhodovací proces ani profilovanie. Ak by sa spoločnosť VIREX, s.r.o. túto metódu v ojedinelých prípadoch rozhodla použiť, o uvedenom Vás bude, tam kde to zákon vyžaduje, vopred informovať.

 1. Návšteva web stránky a bezpečnostné opatrenia

Počas vašej návštevy webstránky spoločnosti VIREX, s.r.o. spracúvame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte alebo je povolený zákonom. Máte možnosť niektoré informácie neuviesť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním, čo však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich ponúk alebo funkcionality stránky.

Na našej webovej stránke sme prijali rozsiahle opatrenia na zabezpečenie vašich údajov. Údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré ste zadali na našej webovej stránke cez Kontaktný formulár, šifrujeme pomocou SSL (Secure Socket Layer)  a sú prenášané cez verejnú dátovú sieť do spoločnosti VIREX, s.r.o., kde  sa ukladajú a spracúvajú. SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete.

Šifrované pripojenie rozoznáte podľa skutočnosti, že riadok v prehliadači sa zmení z „http://“ na „https://“ a  v riadku prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je šifrovanie SSL aktívne, tretie osoby si nemôžu prečítať údaje, ktoré nám zasielate.

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zhromaždí údaje a informácie z počítačového systému prístupového počítača.

Zhromažďujú sa pritom nasledujúce údaje:

 • internetový protokol,
 • adresa IP,
 • dátum a čas prístupu,
 • typ prehliadača a operačný systém,
 • stránka, ktorú ste navštívili,
 • množstvo prenesených údajov,
 • stav prístupu,
 • čas trvania a frekvencia používania.

Tieto údaje sa nikdy neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

 1. Informácie o právach dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje disponujete v zmysle zákonnej úpravy viacerými právami, ktoré Vám umožňujú spracúvanie Vašich osobných údajov ovplyvniť.

Žiadosť o uplatnenie Vašich  práv môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti VIREX, s.r.o. alebo zaslaním emailu na adresu: …………………………………

9.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od spoločnosti VIREX, s.r.o.:

 1. potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
 2. informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť dozornému úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od samotnej dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 3. v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti je spoločnosť VIREX, s.r.o. oprávnená poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

9.2 Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť VIREX, s.r.o. spracúva. Zákazník spoločnosti VIREX, s.r.o. má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň ste povinný spoločnosti VIREX, s.r.o. poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

9.3 Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak spoločnosť VIREX, s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť VIREX, s.r.o. má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

9.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR máte ako dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podáte námietku proti ich spracúvaniu.

9.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany spoločnosti VIREX, s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť VIREX, s.r.o. informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

9.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte ako dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti VIREX, s.r.o. v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť VIREX, s.r.o. o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak spoločnosti VIREX, s.r.o. v rámci plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu poskytnete ako  dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od spoločnosti VIREX, s.r.o. získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môže spoločnosť VIREX, s.r.o.  údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.

9.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti VIREX, s.r.o.

V prípade, že spoločnosť VIREX, s.r.o. nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť VIREX, s.r.o. spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

9.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

9.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na- automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť VIREX, s.r.o. uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

9.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že  dôjde k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

( https://dataprotection.gov.sk/uoou/).